Artikel 1 Definities 

 1. TTDS  is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het leveren van producten en ondersteunende diensten aan de automobielbranche
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van TTDS en TTDS de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen TTDS en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door TTDS en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door TTDS ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.ttds.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en TTDS gesloten Overeenkomsten waarbij TTDS Diensten aanbiedt of producten levert. 
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met TTDS overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met TTDS via de Website, e-mail, telefoon of op een beurs voor een van de aangeboden producten of diensten. TTDS zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. Hierbij worden tevens deze algemene voorwaarden ter hand gesteld. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging, met uitzondering van hetgeen is omschreven in lid 6 van dit artikel. 
 3. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling. 
 4. Als TTDS een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. TTDS kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van TTDS dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij TTDS deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door TTDS. TTDS draagt er zorg voor dat Opdrachtgever alsnog deze algemene voorwaarden in bezit krijgt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. TTDS zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  
 2. TTDS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Bij het inschakelen van derden zal TTDS de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door TTDS worden doorbelast aan Opdrachtgever.   
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TTDS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TTDS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TTDS zijn verstrekt, heeft TTDS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat TTDS zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever TTDS hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. TTDS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen TTDS en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van TTDS op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen TTDS en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. TTDS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat TTDS goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 2. Voorts is TTDS bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TTDS gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 7 Annulering 

Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever wenst te annuleren, dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met TTDS.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 2. Order- en verzendkosten zijn afhankelijk van het land van vestiging van Opdrachtgever. Een volledig overzicht van verzendkosten is te vinden op de Website. 
 3. TTDS heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 4. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 5. Betaling geschiedt via overschrijving,   Ideal, Paypal of Sofort of andere op de website aangeboden betaalmethode. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na datum van de factuur het verschuldigde bedrag te betalen. 
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan TTDS mede te delen. 
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien TTDS besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 9. Het staat TTDS vrij om niet over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit artikel niet heeft voldaan.

Artikel 9 Levering

 1. TTDS hanteert geen vaste levertermijn. In overleg met Opdrachtgever wordt bepaald wanneer geleverd wordt.  
 2. Indien levering alsnog niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan TTDS. TTDS zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van TTDS is enkel een geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst indien uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen dat niet-tijdig leveren een geldige reden voor ontbinding is en er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 13 van deze Algemene voorwaarden. Alle kosten die gemaakt zijn vóór het ontbinden van de Overeenkomst komen voor rekening van TTDS.
 4. Alle transportrisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever. TTDS draagt er zorg voor dat leveringen enkel verstuurd worden met het vereiste van ondertekening bij ontvangst.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geleverd door TTDS blijven in het eigendom van TTDS, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald. 
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van TTDS door zaaksvorming of anderszins teniet gaat, behoudt TTDS zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan TTDS verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van TTDS te vestigen.  

Artikel 11 Garanties

 1. TTDS staat ervoor in dat de geleverde producten voor een periode van één (1) jaar deugdelijk zijn, tezamen met de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. 
 2. Deze garantie heeft op geen enkele manier betrekking op de geleverde diensten van TTDS. 
 3. Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garantie, dient Opdrachtgever dit binnen acht (8) weken te melden aan TTDS, om een beroep te kunnen doen op de desbetreffende garantie. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. TTDS is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is TTDS nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is TTDS enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. TTDS is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van TTDS, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan TTDS om, als een door TTDS ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. TTDS is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. 
 5. TTDS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. TTDS is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 7. TTDS is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden. 
 8. De Opdrachtgever vrijwaart TTDS voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 9. Indien TTDS aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van TTDS met betrekking tot haar Diensten. 
 10. De aansprakelijkheid van TTDS is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. 
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TTDS. 
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van TTDS, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van TTDS zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van TTDS, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal TTDS overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die TTDS heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. TTDS kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. TTDS behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan TTDS van gegevens. Opdrachtgever zal TTDS vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@ttds.nl of telefonisch te melden via +31 418 708154.

Artikel 17 Identiteit van TTDS

 1. TTDS is bij de KvK geregistreerd onder nummer 17110473 en draagt btw-identificatienummer NL166288950B01. TTDS is gevestigd aan de Drielse Veldweg 25 (5334 NW) te Velddriel, Nederland.
 2. TTDS is per e-mail te bereiken via info@ttds.nl of middels de Website ttds.nl en telefonisch op +31 418 708154.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen TTDS en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen TTDS en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant locatie ’s Hertogenbosch.